Son Haberler
Home » GENÇKON » Genç-Kon Stem Çalıştayı

Genç-Kon Stem Çalıştayı

STEM eğitimi, inovasyon kabiliyetine sahip bir nesil yetiştirmek amacı güden reformların merkezinde bulunan bir eğitim yaklaşımıdır. Ülkemizin ileriye dönük hedefleri doğrultusunda STEM eğitiminin ülkemiz ölçeğinde tanımlanması ve bu alan ile ilgili adımlar atılması gerekmektedir.

STEM eğitimi kritik düşünürler yetiştirmesi, bilim okuryazarlığını arttırması ve inovatif genç nesillerin yetişmesi için önemlidir. İnovasyon ülkelerin ekonomisi açısından çok önemlidir. Şunu unutmamak gerekir ki hayatın her alanına giren teknolojinin gelecekteki birçok iş için matematik, fen ve teknoloji bilgisini zorunlu kılacağını kestirmek zor değildir. STEM yaklaşımının bir diğer önemi de günümüzün karmaşık teknolojik problemlerini çözme yetisi gelişmiş bireylerin yetişmesinde kilit rol oynayacak olmasıdır. Disiplinler arası bir yaklaşımla bu temel eğitimlerin bir arada verilmesi çocukların gelecekte mesleki olarak daha başarılı olmalarını sağlayacağı aşikârdır.

STEM eğitimi disiplinler arası ilişkileri üst düzeyde tutan ve uygulamayı ön planda tutan bir eğitim modeli olduğu için öğrenciler akademik müfredatı uygulama ve yaparak-yaşayarak öğrenme imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca bu eğitim modeli ile öğrenciler beceri kabiliyetlerini geliştirmektedirler. STEM Eğitimi, bu dört disiplini; bilim, teknoloji, fen ve matematik birbiri üzerine inşa ederek ve birbirlerinden istifadelerini en üst düzeye çıkararak gerçek yaşamda kullanılabilen ve teknolojiyi üreten, elinde tutan ve pazarlayan bir nesil yetişmesini amaç edinmektedir.

Bu sebeplerden dolayı Genç-Kon Stem Çalıştayı 14 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Orhan İçelli, Doç. Dr. Cevdet Şanlı, Genç-Kon Genel Başkanı Ahmet Sözbilir, Edu-Tech Stem Genel Müdürü Kerem Bostan ve Edu-Tech Stem Ar-Ge Sorumlusu Burak Poler’in katıldığı çalıştayda; “Okul öncesinden Üniversiteye Stem ihtiyacı”, “STEM eğitiminin tarihi ve Türk- İslam Mucitleri”, “STEM eğitimi entegrasyon aşamaları ve modelleri”, “Bağlam ve Sorgulama temelli öğretim metotları”, “Proje tabanlı öğrenme” ve “STEM materyal tasarımı ve aşamaları” gibi pek çok konu masaya yatırılıp tartışılacak.

 

Çalıştay Program İçeriği 

 Konular  Konuşmacılar
 Açılış Konuşmaları / Panel

·         Neden Genç Kon Stem

·         Okul öncesinden Üniversiteye Stem ihtiyacı

·         Sanayileşmede Stem ve Dünyadaki örnekleri

·         Türkiye’ de Stem uygulamaları

·         STEM Eğitiminde 21 YY yaşam becerileri

 

 

 

Ahmet Sözbilir

Kerem Bostan

 

 STEM Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

·         STEM Eğitimi nedir?

·         STEM eğitiminin şimdi ve gelecekte önemi

·         STEM eğitiminin tarihi ve Türk- İslam Mucitleri

 

 

Cevdet Şanlı

 

 STEM Eğitimi Entegrasyonu

·         STEM eğitimi entegrasyon aşamaları ve modelleri

·         STEM materyallerinin ilgili alan derslerinde (Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen, Matematik, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım) kullanım alanları ve örnek öğretim programı

 

 

 

Orhan İçelli

 

STEM Öğretmen Eğitim Modeli

·         Eğitimci eğitimi ve önemi

·         Bağlam temelli öğretim metotları

·         Sorgulama temelli öğretim metotları

·         Proje tabanlı öğrenme

·         Q-Stem (Türkiye’ de ilk defa Quantum Stem)

 

 

Orhan İçelli

 

 STEM Eğitimi Materyal Tanıtımı ve Atölye Çalışması

·        STEM materyallerinin tanıtımı

·        STEM materyal tasarımı ve aşamaları

·        Uygulamalı atölye çalışmaları

 

 

Burak Poler